ساج چدنی

سنگ یا ساج چدنی تنور گازی، همانطور که از اسمش معلوم می باشد، جنس آن از چدن نو و خالص می باشد. ساج های تنور گازی در چهار سایز تولید و عرضه می شوند. برای خرید ساج دقت کنید که متناسب با سایز تنور گازی ساج مناسب را بخرید. متداول ترین سایز، سایز 32 سانتی متر می باشد که مناسب برای سایز متوسط می باشد. سایز دوم، ساج 35 سانتی می باشد که باز برای تنور گازی سایز متوسط استفاده می شود. سایز سوم، ساج 37 سانتی می باشد که برای تنور گازی سایز بزرگ استفاده می شود. سایز چهارم چدن 50 سانتی است که فقط برای تنور گازی سایز خیلی بزرگ کاربرد دارد. برای تنور گازی دو طبقه یا دو ساج هم متناسب با سایز آن ها از چدن مناسب استفاده می شود.

وزن حدودی چدن ها حدود 3  الی 10 کیلوگرم می باشد. در قسمت پشت ساج، در مرکز دایره محل اتصال به گلنگدنی قرار دارد و باید روی آن قرار بگیرد.