سوزن (ژیگلور)

سوزن یا ژیگلور لوازم گازی وسیله ای است برای تبدیل نحوه مصرف از گاز شهری به گاز مایع و یا بالعکس. برای تبدیل مقدار بالای گاز به مقدار مورد نظر از سوزن یا ژیگلور استفاده می شود. در استفاده از تنور گازی با گاز، وظیفه ی سوزن یکسان سازی مقدار گاز ورودی به تنور گازی می باشد. فشار گاز شهری کم و فشار گاز مایع یا کپسولی بسیار زیاد است. به همین دلیل از سوزن استفاده می شود.