شعله چدنی

شعله چدنی وسیله ای است که باعث می شود گاز را به شعله و حرارت گاز تبدیل شود. سایز چدنی را متناسب با سایز تنور گازی انتخاب می کنند. سایز چدنی مناسب برای تنور های سایز متوسط و بزرگ قطر 14 سانت می باشد. همچنین سایز مناسب برای تنور گازی خیلی بزرگ قطر 20 سانتی متر می باشد.