شیر گازی

شیر گازی در واقع همان شیر توپی که به علت عملکرد سریع این نوع شیر در باز و بست شیر آن را شیرگازی می نامند. بیشترین کاربرد این شیر ها در لوله های گاز می باشد. به همین علت در ایران بیشتر به اسم شیرگازی شناخته می شود. عملکرد شیر به صورت on/off می باشد. به این معنی که شیر یا کاملا باز و یا کاملا بسته می باشد. زمانی که روزنه توپی به موازات مسیر سیال باشد و یا دسته اهرمی شیر در امتداد شیر باشد. شیر باز است و زمانی که دسته اهرمی ۹۰ درجه بچرخد و در خلاف مسیر جریان قرار بگیرد، شیر بسته می شود.