شیشه سکوریت

شیشه سکوریت همان شیشه ی معمولی می باشد. با این تفاوت که چند مرحله در کوره پخت می شود و نسبت به عوامل بیرونی مثل ضربه، حرارت و … مقاوم می شود.