گلنگدنی

گلنگدنی یک وسلیه ای برای نگه داشتن ساج و یک مکانیزم برای کشویی کردن ساج تنور گازی می باشد. جنس آن ها بیشتر از آهن می باشد تا بتواند وزن ساج چدنی تا 8 کیلوگرم را تحمل کند. با استفاده از پیچ در انتهای آن قابلیت اتصال به ساج را پیدا می کند.