ولوم تنظیم حرارتاستیلگیره نگه دارندهیک عدداستیلپلاستیکچپ گرد