ولوم تنظیم حرارتپارسان10 عددآهنبرای شلنگ گاز و آب100 گرم