ولوم تنظیم حرارتپارسان5 عددآهنبرای شلنگ گاز و آب30 گرم